Sorrento Laser-Ready Mug

R 47.50

SKU: MUG-6620

12 ( h ) AB grade ceramic 0.415L